top of page

Wat is mediation?

Mediation nader uitgelegd

U zit als partij altijd vrijwillig aan tafel, maar niet vrijblijvend. De uitgangspunten van mediation zijn troef: er wordt een vertrouwelijk gespreksklimaat gecreëerd en bovendien is iedereen -dus ook de mediator- gebonden aan de geheimhoudingsverklaring. De definitie van mediation is volgens Alex Brenninkmeijer: “een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen”.

Mediation doorloopt een aantal stappen en fasen. Deze zijn niet vastomlijnd maar kennen wel een bepaalde structuur:

Fase 1

Kennismaking

De basis wordt gelegd. Grondbeginselen worden besproken. Overeenstemming tussen clienten over de te bespreken kwestie.

Een en ander wordt bekrachtigd met het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Fase 2

Exploreren

Van individuele standpunten naar het gezamenlijk belang. Wat precies het probleem is wordt stap voor stap verhelderd en duidelijker. 

Wanneer belangen bij partijen gezien zijn, wordt geprioriteerd en gerubriceerd.

Fase 3

Opties

Een omvangrijke fase: praktische, creatieve brainstorm. Welke opties zijn er, met welke impact en wat doet dat met de ander? Hier wordt écht onderhandeld.

Hard op de zaak, zacht op de relatie: onderhandelen met resultaat.

Fase 4

Afsluiting

Cliënten komen tot een gezamenlijk door hen gedragen oplossing. De laatste stap waarin externe professionals betrokken kunnen worden. 

Met een handtekening geldt de (slot)overeenkomst in rechte.

Wanneer mediation?

Het beste moment om het inzetten van mediation te overwegen, is volgens Daan wanneer er situaties dreigen die persoonlijke irritaties welhaast onvermijdelijk maken. Er blijven altijd geschillen die de uitspraak van een rechter behoeven. Maar vele soorten zaken zijn goed geschikt voor mediation, mits partijen gezamenlijk bereid zijn zich in te zetten voor een oplossing én de onderhandelingsruimte (mandaat) hebben van hun organisatie of die kunnen creëren.

 

Er zijn indicatoren te herkennen om mediation te overwegen:
   •    Verstoorde communicatie
   •    Met het volle gewicht op standpunten blijven staan
   •    Gebrek aan erkenning over en weer
   •    Botsende ego’s
   •    Resultaats- versus inspanningsverplichtingen
   •    Discussie over verdeling verantwoordelijkheden of interpretatie arbeidsvoorwaarden
   •    Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een en ander wordt uiteengezet in onderstaande video, beschikbaar gesteld door het MfN:

bottom of page